hi5Thai!'s Archiver

foneo กระทู้เมื่อ 23-2-2009 19:57

เส้นคั่นคอมเม้นสวยๆคร่า

ซ้ำอ่ะป่าวเนี่ย
ถ้าซ้ำ ขออภัยล่วงหน้านะค่ะ
ถ้าชอบก็เม้นๆนะค่ะจาหามาให้อีกคร่า

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-001.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-002.jpg[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-003.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-004.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-005.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-006.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-007.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-009.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-008.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-010.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-011.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-012.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-013.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-014.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/][url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-016.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-017.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-018.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-019.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-020.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-021.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-022.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/animal-line-023.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]


[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-001.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-002.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-003.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-004.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-005.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-006.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-007.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-009.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-008.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-010.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-011.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-012.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-013.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-014.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]


[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-016.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-017.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-019.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-020.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-021.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-022.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/food-line-023.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-001.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-002.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-003.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-004.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-006.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-007.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-009.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-008.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-010.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-011.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-012.jpg[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-013.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-014.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-016.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-017.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-018.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-019.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-020.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-021.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-022.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-023.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-024.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-025.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-026.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-028.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-029.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]

[url=http://www.commentlover.com/][img]http://i285.photobucket.com/albums/ll41/linely001/flower-line-030.gif[/img][/url] [url=http://www.commentlover.com/]


เครดิต [url]http://www.commentlover.com
ฝากลิ้งค์หน่อยนะ
อันนี้เฮดสวย
[url]http://www.hi5thai.com/thread-72804-1-1.html[/url]

bg สวยน่ารัก
[url]http://www.hi5thai.com/thread-73947-1-1.html[/url] spring สวย

[url]http://www.hi5thai.com/thread-79411-1-1.html[/url] สาวสวยจอมยุทธ์

ไอคอนสวยมากมาย

[url]http://www.hi5thai.com/thread-80159-1-1.html[/url]

[[i] แก้ไขล่าสุด foneo เมื่อ 26-3-2009 09:48 [/i]]

nantuu กระทู้เมื่อ 23-2-2009 20:21

โอ้โหมีหลายแบบให้เลือกเลยอะน่ารักๆทั้งนั้นเลย
อยากได้จัง ขอบคุณนะครับ

Therope กระทู้เมื่อ 23-2-2009 20:50

มีไห้เลือกมากมายรุย

น่ารักมากคร้าฟ

tangjuu กระทู้เมื่อ 24-2-2009 08:38

สวยมาก ๆ เลย

น่ารักทุกรูปแบบ

ขอบคุณนะค้า

nantawanrefresh กระทู้เมื่อ 24-2-2009 12:44

น่ารักดีนะ เป็นกำลังใจให้นะคะ i07

โมจินนนี่ กระทู้เมื่อ 24-2-2009 16:28

สวยทุกอันเลย

mash1maru กระทู้เมื่อ 24-2-2009 16:34

น่ารักๆ ทั้งนั้นเลย
ขอเอาไปใช้ล่นะคะ

NUYAH กระทู้เมื่อ 24-2-2009 20:19

น่ารักทั้งนั้นเรยยยยยยยยยค่ะ

พราวนี่น้อย กระทู้เมื่อ 28-3-2009 23:33

น่ารักจังเลยค่ะ ชอบๆๆ

pakamard กระทู้เมื่อ 29-3-2009 20:02

แล้ว จะ เอา ไป ไส่ ยัง งัย อ่ะ ข๊ะ

มี โค้ด ป่ะ ข๊ะ

DewOnline กระทู้เมื่อ 30-3-2009 12:03

สวยมากเลยครับ(แต่ไม่มีโค๊ดให้)

nuechan กระทู้เมื่อ 30-3-2009 22:42

หวาดดี

น่ารักดีอ่ะ

foneo กระทู้เมื่อ 22-4-2009 21:31

[quote]ต้นฉบับโพสโดย [i]pakamard[/i] เมื่อ 29-3-2009 20:02 [url=http://www.hi5thai.com/redirect.php?goto=findpost&pid=1042928&ptid=74669][img]http://www.hi5thai.com/images/common/back.gif[/img][/url]
แล้ว จะ เอา ไป ไส่ ยัง งัย อ่ะ ข๊ะ

มี โค้ด ป่ะ ข๊ะ [/quote]

มีคร่า
จัดให้เลยนะ
<style type="text/css">
#comments .listitem-separator
{DISPLAY: block;background:url(urlรูป) !important;
HEIGHT:  ความสูงpx! important;background-repeat: no-repeat! important;background-position: center! important;}
</style>

uou_uou กระทู้เมื่อ 25-4-2009 22:42

ขอบคุณนะครับ

ball00025 กระทู้เมื่อ 26-4-2009 11:59

สวยดีน้าชอบๆๆๆ

naniiz-smile กระทู้เมื่อ 26-4-2009 14:00

น่ารักมากๆเลย

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)