กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เ ข้ า ม า ดู ก่ อ น ๆ สั่ ง ไ ด้ น ะ ๆ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20-3-2011 09:14 โดย ไอกวางคุงครับ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20-3-2011 09:13 โดย ไอกวางคุงครับ

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17-3-2011 14:47 โดย ไอกวางคุงครับ

ทั ก ท า ย น ะ
_____# ชื่ อ - แ ป้ ง - ค๊
______# อ า ยุ - 1 8 ปี

Ex. ฟ้อนซ์Ex.1ก ติ ก า [ c o p p y ]
- โ พ ส รู ป 1 - 2 รู ป . . .
- ก ร อ บ รู ป สี อ ะ ไ ร . . .
- ฟ้ อ น ซ์ ที่ . . .
- เ ขี ย น ว่ า ไ ร . . .
- ตั ว อั ก ษ ร สี . . .
- ข อ บ สี . . .
- เ ม น ต์ รู ป 2 รู ป ห รื อ ใ ห้ F i v e s 2 อั น  - จิ้ ม - . . .

Ex.2

ก ติ ก า [ c o p p y ]
- ฟ้ อ น ซ์ ที่ . . .
- เ ขี ย น ว่ า ไ ร . . .
- ตั ว อั ก ษ ร สี ไ ร . . .
- ข อ บ สี ไ ร . . .
- เ ม น ต์ รู ป 2 รู ป ห รื อ ใ ห้ F i v e s 2 อั น  - จิ้ ม - . . .

Ex.3ก ติ ก า [ c o p p y ]
- ฟ้ อ น ซ์ ที่ . . .
- เ ขี ย น ว่ า ไ ร . . .
- ตั ว อั ก ษ ร สี ไ ร . . .
- ข อ บ สี ไ ร . . .

- โ ท น สี . . .
- โ พ ส รู ป 1 - 2 รู ป . . .
- เ ม น ต์ รู ป 2 รู ป ห รื อ ใ ห้ F i v e s 2 อั น  -
จิ้ ม - . . .


ป . ล . จ ะ ม า อั พ เ รื่ อ ย ๆ สั่ ง ไ ว้ ๆ
กลับไปยังรายบอร์ด