กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

แจกตัวอักษรแปลกๆคับ

แจกตัวอักษรแปลกๆคับ


š š š š
Š Š Š Š
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
œ œ œ œ
Œ Œ Œ Œ
™ ™ ™ ™
€ € € €
‚ ‚ ‚ ‚
‘ ‘ ‘ ‘
’ ’ ’ ’
„ „ „ „
“ “ “ “
” ” ” ”
‹ ‹ ‹ ‹
› › › ›
ˆ ˆ ˆ ˆ
˜ ˜ ˜ ˜
… … … …
– – – –
— — — —
† † † †
‡ ‡ ‡ ‡
• • • •
‰ ‰ ‰ ‰
ƒ ƒ ƒ ƒ
′ ′ ´ ´
″ ″ “ “
∼ ∼ ~ ~
− − – –
‾ ‾ ¯ ¯
⁄ ⁄ / /
‌ ‌ | |Greek Alphabet
α α
β β
γ γ
δ δ
ε ε
ζ ζ
η η
θ θ
ι ι
κ κ
λ λ
μ μ
ν ν
ξ ξ
ο ο
π π
ρ ρ
ς ς
σ σ
τ τ
υ υ
φ φ
χ χ
ψ ψ
ω ω

Α Α
Β Β
Γ Γ
Δ Δ
Ε Ε
Ζ Ζ
Η Η
Θ Θ
Ι Ι
Κ Κ
Λ Λ
Μ Μ
Ν Ν
Ξ Ξ
Ο Ο
Π Π
Ρ Ρ
Σ Σ
Σ Σ
Τ Τ
Υ Υ
Φ Φ
Χ Χ
Ψ Ψ
Ω Ω


Card Symbols
♠ ♠ spades
♥ ♥ hearts
♦ ♦ diamonds
♣ ♣ clubs


Mathematical Symbols
√ √
∞ ∞
≥ ≥
≤ ≤
≠ ≠
≡ ≡
≈ ≈
∼ ∼
∧ ∧
∨ ∨
∩ ∩
∪ ∪
⊂ ⊂
⊆ ⊆
⊃ ⊃
⊇ ⊇
∈ ∈
∋ ∋
∃ ∃
∀ ∀
⊕ ⊕

↑ ↑
↓ ↓
← ←
→ →
↔ ↔
⇒ ⇒
⇔ ⇔
∠ ∠
⊥ ⊥
∂ ∂
∏ ∏
∑ ∑
∫ ∫
∝ ∝
∴ ∴
″ ″
′ ′
− −
‾ ‾
⁄ ⁄
◊ ◊
∇ ∇


Uppercase Letters
Ā Ā
Ă Ă
Ą Ą
Ć Ć
Ĉ Ĉ
Ċ Ċ
Č Č
Ď Ď
Đ Đ
Ē Ē
Ĕ Ĕ
Ė Ė
Ę Ę
Ě Ě
Ĝ Ĝ
Ğ Ğ
Ġ Ġ
Ģ Ģ
Ĥ Ĥ
Ħ Ħ
Ĩ Ĩ
Ī Ī
Ĭ Ĭ
Į Į
İ İ
IJ IJ
Ĵ Ĵ
Ķ Ķ
ĸ ĸ
Ĺ Ĺ
Ļ Ļ
Ľ Ľ

Ŀ Ŀ
Ł Ł
Ń Ń
Ņ Ņ
Ň Ň
Ŋ Ŋ
Ō Ō
Ŏ Ŏ
Ő Ő
Ŕ Ŕ
Ŗ Ŗ
Ř Ř
Ś Ś
Ŝ Ŝ
Ş Ş
Ţ Ţ
Ť Ť
Ŧ Ŧ
Ũ Ũ
Ū Ū
Ŭ Ŭ
Ů Ů
Ű Ű
Ų Ų
Ŵ Ŵ
Ŷ Ŷ
Ź Ź
Ż Ż
Ž Ž
Ž Ž
ſ ſ


Lowercase Letters
ā ā
ă ă
ą ą
ć ć
ĉ ĉ
ċ ċ
č č
ď ď
đ đ
ē ē
ĕ ĕ
ė ė
ę ę
ě ě
ĝ ĝ
ğ ğ
ġ ġ
ģ ģ
ĥ ĥ
ħ ħ
ĩ ĩ
ī ī
ĭ ĭ
į į
ı ı
ij ij
ĵ ĵ
ķ ķ
ĺ ĺ
ļ ļ
ľ ľ

ŀ ŀ
ł ł
ń ń
ņ ņ
ň ň
ʼn ʼn
ŋ ŋ
ō ō
ŏ ŏ
ő ő
ŕ ŕ
ŗ ŗ
ř ř
ś ś
ŝ ŝ
ş ş
ţ ţ
ť ť
ŧ ŧ
ũ ũ
ū ū
ŭ ŭ
ů ů
ű ű
ų ų
ŵ ŵ
ŷ ŷ
ź ź
ż ż
ž ž
ž ž
นั่นจิ...มันคือไรหว่า
แปลกจริงๆ ดูไมรู้เรื่องเลยอะ
งงครับพี่น้อง
มันทำเอาเองได้ครับ
ที่แปนพิมครับ
แค่กดตัวอักษรพร้อมตัวเลขนิดหน่อยเอง
กลับไปยังรายบอร์ด